http://www.mafkomp.e-biznes.org/
Szurpiły5Szurpiły3Szurpiły2Szurpiły1
DSC08067DSC08063DSC08062DSC08061
DSC08054DSC08048DSC08045DSC08036
Mafkomp

Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda.
Kartezjusz 


Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem. Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności. Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych. Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna Stowarzyszenia. Podejmowanie działań edukacyjnych z tego zakresu, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionów i kraju. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska eksploracyjnego. Poznawanie prawa z zakresu badań o charakterze eksploracyjnym w kraju i zagranicą oraz proponowanie odpowiednim organom (w tym ustawodawczym) zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej. Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej. Rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych. Oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski. Poznawanie działalności podmiotów stawiających sobie podobne cele i porównywanie efektów ich działania z działalnością Stowarzyszenia, mające na celu usprawnienie i efektywne planowanie prac eksploracyjnych, a także porównywanie efektów wybranych działań poszukiwawczych w celu wspólnego wyciągania wniosków. Działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną, mające na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski, podejmowane także razem z partnerami instytucjonalnymi. Podejmowanie działań piętnujących grabieżczą, nielegalną eksplorację, dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia, dotyczących historii Polski, miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego, a także metod i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.

Mafer.

Badanie Geofizyczne w archeologii, rozpoznanie nieniszczące

Prospekcja Geofizyczna

OFERTA

 

Metoda elektromagnetyczna

Metoda ta pozwala na jednoczesne śledzenie właściwości magnetycznych i elektrycznych różnego rodzaju skał i gruntów. Dla wykonania pomiarów konieczne jest wzbudzenie sztucznego pola elektromagnetycznego. W tym celu używa się nadajników pracujących w różnych częstotliwościach. Z całego szeregu urządzeń pomiarowych wykorzystujących pole elektromagnetyczne w badaniach archeologicznych  stosujemy jedne z najbardziej efektywnych:

  • Najnowocześniejsze, elektromagnetyczne wykrywacze metali

Rozpoznawanie zasobów dziedzictwa archeologicznego poprzez systematyczne poszukiwanie śladów stanowisk archeologicznych na powierzchni ziemi jest najbardziej rozpowszechnioną formą działań niedestrukcyjnych w archeologii. Pozwalają przebadać wyznaczony obszar, w celu odnalezienia śladów działalności ludzkiej w przeszłości. Jest to najprostsza metoda zbierania informacji na temat zasięgu stanowiska oraz jego planu. Metoda ta opiera się na fakcie, że najwyżej położone warstwy stanowisk archeologicznych są na terenach użytkowanych rolniczo nieustannie rozorywane. Powoduje to, że zabytki takie jak pozostałości naczyń widoczne są na powierzchni ziemi. Większe obiekty mogą uwidaczniać się w postaci charakterystycznych form terenowych takich jak pozostałości kurhanów, grodzisk, fos, zabudowań, fundamentów, ruin o różnym stopniu zachowania. Badania powierzchniowe mogą być wykorzystywane zarówno w celu poszukiwania nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, jak i do dokumentowania i lepszego poznania obiektów już znanych.

 

  • Archeologia niedestrukcyjna - obejmuje cały arsenał metod, i powiększa się  na skutek rozwoju naukowego. Dzięki tym metodom w coraz lepszy sposób można stwierdzić, co kryje się pod powierzchnią ziemi. Rozpoznanie nieniszczące służyć może celom ochrony zabytków, ich rejestrowania i nanoszenia na mapy w celu umożliwienia właściwego planowania wykopalisk, aby zminimalizować zniszczenia dziedzictwa archeologicznego, może także służyć celom badania naukowego, umożliwiając przy tym ograniczenie wydatków.

Oferujemy  usługi związane ze sprawdzeniem stanowisk pod kątem występowania obiektów metalowych na terenie całej Polski. Umożliwia to dokładną lokalizacje zabytków, co może być bardzo istotne na stanowiskach bogatych w przedmioty metalowe.

Kontakt tel. 503015096 lub PROSPEKCJA Artur Troncik ''Saper'' tel. 505741349

Robert Paruszewski ’’Mafer’’